TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ

1

Trịnh Xuân Bình Trưởng Khoa 1973 Thạc sĩ

2

Đỗ Tiền Phong

Phó khoa

1973

Thạc sĩ

3

Nguyễn Hồng Thao

Giáo viên

1976

Thạc sĩ

4

Nguyễn Anh Đức

Giáo viên

1976

Thạc sĩ

5

Trần Thị Thơm

Giáo viên

1978

Thạc sĩ

6

Trần Văn Kiên

Tổ trưởng

1979

Thạc sĩ

7

Đặng Việt Hùng

Giáo viên

1981

Thạc sĩ

8

Đoàn Mạnh Hà

Giáo viên

1980

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Hương

Giáo Viên

1987

Thạc sĩ

10

Lỗ Văn Ba

Giáo viên

1979

Thạc sĩ

11

Nguyễn Văn Tĩnh

Giáo viên

1983

Thạc sĩ

12

Cao Thị Thu

Giáo viên

1981

Thạc sĩ

13

Nguyễn Bá Thanh

Giáo viên

1986

Thạc sĩ

14

Chu Quốc Thái

Giáo viên

1979

Thạc sĩ

15

Phạm Quang Thắng

Giáo viên

1983

Thạc sĩ

16

Hoàng Văn Hùng

Giáo viên

1984

Thạc sĩ

17

Nguyễn Duy Thanh

Giáo viên

1985

Thạc sĩ

18

Hoàng Văn Quân

Giáo viên

 1987

Thạc sĩ

19

Nguyễn Trung Tuệ

Giáo viên

1985

Thạc sĩ

20

Phan Thị Lý

Giáo viên

1983

Thạc sĩ