1.Trưởng khoa: ThS. Trịnh Xuân Bình

Nhiệm vụ của trưởng khoa:

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trư­ớc Ban Giám hiệu toàn bộ công việc của đơn vị mình phụ trách;

– Quản lý điều hành hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành mọi công việc đ­ược Ban Giám hiệu giao;

– Chỉ đạo Khoa tiến hành xây dựng mới, bổ sung, chỉnh sửa các chương trình đào tạo các ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo của Khoa;

– Phối hợp cùng Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy trong học kỳ, năm học;

– Xây dựng kế hoạch giáo viên; kiểm tra, chỉ đạo thực hiện kế hoạch được giao;

– Ký duyệt: Các văn bản báo cáo, đề nghị; lịch giảng dạy; đề thi, kiểm tra học kỳ, năm học, thi tốt nghiệp; giấy giới thiệu liên hệ thực tập, danh sách học sinh sinh viên đi thực tập;

– Theo dõi việc chấp hành quy chế giảng dạy của từng giáo viên, nhắc nhở và xử lý kịp thời các sai phạm;

– Kiểm tra theo dõi thường xuyên chất lượng dạy và học, kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng;

– Triển khai các phương pháp dạy học tích cực tới toàn thể đội ngũ giáo viên trong Khoa;

– Lập kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên của Khoa, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng các cấp;

– Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn lý thuyết với thực hành nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong Khoa;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng các cấp; tuyển chọn, tổ chức luyện thi cho học sinh, sinh viên giỏi nghề tham gia Hội thi tay nghề các cấp;

– Tổ chức viết mới và bổ sung giáo trình, tài liệu học tập các môn học do Khoa giảng dạy;

– Tổ chức áp dụng và triển khai các phương pháp dạy học tích cực;

– Kiểm kê tài sản của Khoa và báo cáo về phòng Tài chính Kế toán;

– Đề xuất bổ sung trang thiết bị, phòng học mới cho Khoa;

– Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất cho khoa hàng năm;

– Thực hiện đăng ký các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu cấp cơ sở  và báo cáo về Hội đồng khoa học nhà trường;

– Tổ chức sản xuất kết hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ đào tạo liên doanh, liên kết, nâng cao đời sống cho giáo viên trong Khoa;

– Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng bảo dưỡng hệ thống Điện, hệ thống Nước của nhà trường;

– Phối hợp với Công đoàn bộ phận để đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật các thành viên theo định kỳ và báo cáo về Ban Giám hiệu;

– Thực hiện những công việc đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Đỗ Tiền Phong – Phó Trưởng khoa

– Giúp việc cho Trưởng khoa, quản lý Khoa khi Trưởng khoa đi vắng;

– Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng về kỹ năng thực hành;

– Ký duyệt: Đề cương, giáo án lên lớp theo tiến độ;

– Lập kế hoạch và triển khai công tác dự giờ hàng tuần, kiểm tra đột xuất quy chế lên lớp của giáo viên, nhắc nhở và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm;

– Phối hợp cùng Hội đồng thanh tra nhà trường thanh tra quy chế giáo viên hàng tháng;

– Kiểm tra sổ lên lớp của giáo viên, đôn đốc việc nhập điểm hàng tháng theo quy định;

– Quản lý vật tư, dụng cụ thực tập qua các giáo viên được phân công quản lý  trực tiếp, phối hợp quản lý các thiết bị mới tại phòng học H7;

– Quản lý trang thiết bị các phòng thực hành theo qui định về quản lý và sử dụng tài sản; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo trì trang thiết bị do Khoa quản lý;

– Chép thời khoá biểu hàng tuần, điều chỉnh tiến độ khắc phục trùng giờ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của giáo viên theo tiến độ;

– Theo dõi, chấm công, báo cáo tổng hợp bình xét A, B, C hàng tháng;

– Phối hợp cùng Phòng quản lý học sinh sinh viên quản lý toàn diện học sinh sinh viên của Khoa;

– Ký duyệt: Giấy phép nghỉ học của học sinh sinh viên; Báo cáo tháng của các lớp;

– Giao ban học sinh, sinh viên hàng tháng theo quy định;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên của Khoa;

– Triển khai kế hoạch thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp;

– Tổ chức cho giáo viên và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động chung của nhà trường;

– Thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng khoa.

– Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng về kỹ năng thực hành;

– Ký duyệt: Đề cương, giáo án lên lớp theo tiến độ;

– Phối hợp cùng Hội đồng thanh tra nhà trường thanh tra quy chế giáo viên hàng tháng;

– Kiểm tra sổ lên lớp của giáo viên, đôn đốc việc nhập điểm hàng tháng theo quy định;

– Xây dựng nhu cầu vật tư, dụng cụ thực tập hàng quý theo quy định;

– Quản lý vật tư, dụng cụ thực tập qua các giáo viên được phân công quản lý  trực tiếp, phối hợp quản lý các       thiết bị mới

– Quản lý trang thiết bị các phòng thực hành theo qui định về quản lý và sử dụng tài sản; Xây dựng và tổ            chức thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo trì trang thiết bị do Khoa quản lý;

– Ký duyệt: Giấy phép nghỉ học của học sinh sinh viên; Báo cáo tháng của các lớp;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên của Khoa;

– Tổ chức cho giáo viên và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động chung của nhà trường;

– Thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng khoa.