Tóm tắt lịch sử phát triển

     Năm 1963, trường mở một lớp đào tạo công nhân ngành điện tại nông trường Lương Mỹ – Hà Tây, phục vụ cho các nông trường ở các tỉnh phía Bắc.

Năm 1965 – 1966, theo yêu cầu của các hợp tác xã, trường mở một lớp công nhân vận hành điện cho các hợp tác xã tại huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

Năm 1967 Trường thành lập Ban Cơ – Điện, mở ngành trung học Điện, bắt đầu từ lớp 7E.

Giai đoạn từ năm 1974 – 1978, trường mở được 4 khóa công nhân Điện.

Giai đoạn năm 1978 – 1989, trường tạm dừng đào tạo công nhân ngành điện.

Năm 1990 trường thành lập Ban nghề điện và tiếp tục đào đào nghề Điện.

Giai đoạn năm 1990 – 2003, với đội ngũ giáo viên đông đảo và trình độ cao nhà trường đã mở được các lớp công nhân điện công nghiệp và dân dụng; công nhân điện công nghiệp và điện lạnh; công nhân điện công nghiệp và bơm điện và các lớp điện ngắn hạn (chứng chỉ bậc 2/7)

Giai đoạn năm 2004 – 2010, với sự phát triển về đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học và số lượng học sinh Trường đổi tên Ban nghề điện thành Khoa điện. Ngành đào tạo: Điện công nghiệp, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện công nghiệp và bơm điện, Điện công nghiệp và điện lạnh, Điện lạnh và điện tử.