CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN

I. CHỨC NĂNG

– Là đơn vị thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo các nghề thuộc chuyên ngành Điện

– Điện tử – Điện lạnh… của Nhà trường.

– Tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng hệ thống Điện, Nước.

II. NHIỆM VỤ

– Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo;

– Thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề được phân công như: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Vận hành và sửa chữa Trạm bơm điện;

– Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng bảo dưỡng hệ thống Điện, hệ thống Nước của nhà trường;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.