THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích tập thể:
– Bằng khen của Bộ NN& PTNT năm 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009.
– Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2001.

2. Thành tích cá nhân:

1

Nguyễn Trung Mười – Bằng khen của Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2005

2

Trịnh Xuân Bình – Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2010

3

Lê Bảo Hưng – Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2003
– Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2003
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010

4

Nguyễn Anh Đức – Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2010

5